top of page

בדיקות מזוזות תפילין ספרי תורה

 מחיר לבדיקת מזוזה 25 ש"ח [מחיר מיוחד לכמות]כולל הגהת מחשב והגהת אדם מוסמך  ניתן לקבל המזוזות באותו יום למביא בשעות הבקר  

 מחיר לבדיקת תפילין 250 ש"ח הכולל בדיקה הכנסה פרשיות והרכבת הרצועות

מחיר לבדיקת מחשב  לספר תורה 1500 ש"ח

כל המביא לבדיקה מביאו על דעת שאם משאירו מעל 30 יום יועבר  לגניזה

!
bottom of page